úradná tabuľa

Stavebný úsek
pdf Výzva na vzkonanie výrubu/oklesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vzhlášky
pdf Stavba - V397, V398 Úprava VN a NN siete v úseku Hrašovík - Rozhanovce - verejná vyhláška
PDF Rozhodnutie o povolení predĺženia ukončenia stavby "ČOV - a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia
PDF Verejná vyhláška - Oznámenie o vydaní zmeny vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby Beniakovce - kanalizácia
Obecné zastupiteľstvo
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 29.01.2019
pdf Návrh rozpočtu obce Hrašovík na rok 2019
doc VZN č.1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hrašovík č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
pdf Uznesenie č. 7/2018 zo 14.12.2018
pdf Uznesenie č. 6/2018 zo 04.12.2018
pdf Uznesenie č. 5/2018 zo 04.12.2018
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2018
tif Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 4.12.2018
doc Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrašovík č. 1/2018
pdf Uynesenie 4/2018 zo 04.10.2018
PDF pozvánka na OZ 26.6.2018
PDF Pozvánka na OZ 04.10.2018
PDF Uznesenie č. 3/2018 z 26.06.2018
PDF Pozvánka na zasadutie OZ 19.04.2018
PDF Uznesenie č. 2/2018 z 19.04.2018
PDF Uznesenie č. 1/2018 z 22.02.2018
PDF Rozpočet rok 2018
Voľby do Európskeho parlamentu 2019, voľby prezidenta 2019, voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ,voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
pdf Čestné vyhlásenie pre Voľby do EP
pdf Zoznam politických strán pre Voľby do EP
docx Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu - 2019
docx Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - oznámenie pre voliča
doc Výsledky volieb vo voľbách prezidenta SR, 2. kolo, 30.03.2019 v obci Hrašovík
doc Výsledky volieb vo voľbách prezidenta SR, 1. kolo, 16.03.2019 v obci Hrašovík
docx Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre voľby 2019
docx Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 2019, utvorenie Volebného okrsku, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pdf Dekrét zapisovateľky Volebnej komisie v Hrašovíku pre Voľby prezidenta SR 2019
docx Voľby prezidenta 2019 - oznámenie
doc Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrašovík 10.11.2018
doc Výsledky volieb do samosprávnych krajov konaných 4.11.2017 v obci Hrašovík
Rôzne
PDF verejná vyhláška poľovné pozemky
PDF verejná vyhláška poľovné pozemky
PDF Odvolanie - nebezp. požiarov
pdf Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru ošípaných
PDF Čas zvýšeného nebezp. vzniku požiaru
pdf Africký mor ošípaných
docx Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299
PDF Oznam RVPS Košice - okolie o Africkom more ošípaných
pdf Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018
PDF RIÚS
pdf Neoprávnený odber energií - bezplatné právne poradenstvo
doc Pomôžme chrániť vtákov
PDF Prevádzkový poriadok detského ihriska
PDF POH Košického samosprávneho kraja - správa o hodnotení oznámenie
rtf Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie