úradná tabuľa

Stavebný úsek
PDF Oznámenie - verejná vyhláška - začatie stavebného konania stavby "STL - distribučný plynovod Hrašovík - rozšírenie "
PDF Verejná vyhláška - odstr. rizikových oblastí VTL plynovod
PDF Verejná vyhláška rozšírenie pynovodu
PDF D1-Rozhodnutie rameno cesty 104-05
PDF Územný plán mesta Košice - správa o hodnotení up. dokumentácie
PDF Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Rameno cesty III/3324 okružná križovatka
pdf Rozhodnutie o povolení stavebných objektov Diaľnice D1Budimír - Bidovce
Obecné zastupiteľstvo
doc Vyhlásenie volieb kontrolóra obce Hrašovík
PDF Rozpočet rok 2015
PDF pozvánka na OZ
PDF Záverečný účet za rok 2015
pdf Výročná správa rok 2015
PDF Rozpočet 2016
PDF Záverečný účet za rok 2016 - schválený
PDF Rozpočet rok 2017
PDF Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017
PDF Pozvánka na OZ dňa 12.12.2017
PDF Rozpočet rok 2018
PDF Uznesenie č. 1/2018 z 22.02.2018
PDF Pozvánka na zasadutie OZ 19.04.2018
PDF Uznesenie č. 2/2018 z 19.04.2018
PDF Uznesenie č. 3/2018 z 26.06.2018
docx Záverečný účet obce 2017
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ,voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017,Voľby do NR SR 5. marec 2016, Referendum 2015, Voľby 2014
PDF Oznámenie o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018
PDF Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2018 - 2022
PDF Oznámenie o utvorení volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy 2018
docx Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obci 2018
PDF Volebná komisia KSK - Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu KSK
doc Výsledky volieb do samosprávnych krajov konaných 4.11.2017 v obci Hrašovík
PDF Výsledky hlasovania v referende 7.2.2015 obec Hrašovík
doc Výsledky volieb do samosprávy 15.11.2014
Rôzne
PDF Odvolanie - nebezp. požiarov
pdf Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru ošípaných
PDF Čas zvýšeného nebezp. vzniku požiaru
pdf Africký mor ošípaných
docx Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299
PDF Oznam RVPS Košice - okolie o Africkom more ošípaných
pdf Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018
PDF RIÚS
pdf Neoprávnený odber energií - bezplatné právne poradenstvo
doc Pomôžme chrániť vtákov
PDF Prevádzkový poriadok detského ihriska
PDF POH Košického samosprávneho kraja - správa o hodnotení oznámenie
rtf Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie