úradná tabuľa

Stavebný úsek
pdf Verejná vyhláška - "V397 Hrašovík - úprava vedenia VN - optika"
pdf Oznámenie o posudzovaní vplyvov na ŽP k Dodatku č.1 UP obce Hrašovík
pdf Návrh zmien a doplnkov UP č. 1 obce Hrašovík - návrh na prerokovanie
pdf Zmeny a doplnky UP č. 1 - oznámenie verejnosti
pdf Povolenie užívania vodnej stavby "Košice - Furča - prívod vody"
pdf Kolaudačné konanie stavby Furča prívod vody - verejná vyhláška
pdf Zmeny a doplnky UP č.3 obce Beniakovce - oznámenie
pdf Oznámenie o začatí obstarávania - Zmeny a doplnky ÚP č.1
pdf Oznámenie o začatí schvaĺovacieho procesu RÚSES - verejná vyhláška
pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby Košice - Furča - prívod vody - verejná vyhláška
pdf Rozhodnutie - povolenie zmeny termínu dokončenia vybraných častí D1 Budimír - Bidovce verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončením vyvesené 06.12.2019
pdf Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením v rámci D1 č. 21145/2019/SCDPK-75132- verejná vyhláška
pdf Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončením vyvesené 28.6.2019 bližšie informácie a možnosť k nahliadnutiu na CD nosiči na obecnom úrade
pdf Rozhodnutie o umiestnení stavby "Transport_KE_LSVO_02klaster"
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania stavby "Transport_KE_LSVO_O2 klaster"
pdf Rozhodnutie - povolenie užívania stavby "Odstránenie rizikových oblastí a stanovenie sanácie pre bezpečnú prevádzku DN 500 VT Haniska - Drienovská Nová Ves, oblasť Hrašovík - Beniakovce"- Vyvesenie
pdf Výzva na vzkonanie výrubu/oklesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vzhlášky
pdf Stavba - V397, V398 Úprava VN a NN siete v úseku Hrašovík - Rozhanovce - verejná vyhláška
Obecné zastupiteľstvo
pdf Uznesenie č. 5/2020 15.10.2020
pdf Zápisnica z mimoriadného zasadnutia OZ - 15.10.2020
pdf Uznesenie č. 4/2020 24.09.2020
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 24.09.2020
pdf Záverečný účet hospodárenia za rok 2019
pdf Uznesenie č. 3/2020 25.06.2020-
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.06.2020
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 25.06.2020
PDF Návrh VZN č. 2/2020 o organizácií miestného referenda v obci Hrašovík
PDF Návrh VZN č.1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci 1
pdf Uznesenie OZ č. 2/2020 12.03.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 12.03.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.02.2020
jpg Pozvánka na zasadnutie OZ 13.02.2020
pdf Uznesenie OZ č. 5/2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 12.12.2019
pdf Rozpočet rok 2020 - schválený
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 12.12.2019
pdf Rozpočet na rok 2020 - návrh
pdf Správa audítora 2018
pdf Uznesenie OZ č. 4/2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 26.09.2019
PDF Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.09.2019
pdf Záverečný účet rok 2018
pdf Uznesenie OZ č. 3/2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.06.2019
pdf Uznesenie OZ č. 2/2019
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o záväznej časti Územného plánu obce Hrašovík.
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.05.2019
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21.05.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.01.2019
pdf Uznesenie OZ č. 1/2019
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 29.01.2019
pdf Návrh rozpočtu obce Hrašovík na rok 2019
pdf Uznesenie č. 5/2018 zo 04.12.2018
pdf Uznesenie č. 7/2018 zo 14.12.2018
pdf Uznesenie č. 6/2018 zo 04.12.2018
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2018
tif Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 4.12.2018
pdf Uznesenie 4/2018 zo 04.10.2018
PDF Pozvánka na OZ 04.10.2018
PDF pozvánka na OZ 26.6.2018
PDF Uznesenie č. 3/2018 z 26.06.2018
PDF Uznesenie č. 2/2018 z 19.04.2018
PDF Uznesenie č. 1/2018 z 22.02.2018
PDF Pozvánka na zasadutie OZ 19.04.2018
PDF Rozpočet rok 2018
Voľby do NR SR 2020, voľby do Európskeho parlamentu 2019, voľby prezidenta 2019, voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ,voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
doc Výsledky volieb vo voľbách do NR SR, za obec Hrašovík 29.02.2020
pdf E - mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie a doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020 v obci Hrašovík
pdf Menovanie zapisovateľky OVK pre voľby do NR SR 29.02.2019
pdf Voľby do NR SR 29.02.2020 - volebný okrsok a volebná miestnosť v obci Hrašovík
docx Voľby do NR SR 29.02.2020 - informácia pre voliča
docx Voľba poštou - usmernenie voličom pre voľby do NR SR 2020
docx Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020
PDF Výsledky volieb vo voľbách do EP v obci Hrašovík 25.05.2019
pdf Čestné vyhlásenie pre Voľby do EP
pdf Zoznam politických strán pre Voľby do EP
docx Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - oznámenie pre voliča
docx Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu - 2019
doc Výsledky volieb vo voľbách prezidenta SR, 2. kolo, 30.03.2019 v obci Hrašovík
docx Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 2019, utvorenie Volebného okrsku, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
doc Výsledky volieb vo voľbách prezidenta SR, 1. kolo, 16.03.2019 v obci Hrašovík
docx Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre voľby 2019
pdf Dekrét zapisovateľky Volebnej komisie v Hrašovíku pre Voľby prezidenta SR 2019
docx Voľby prezidenta 2019 - oznámenie
doc Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrašovík 10.11.2018
doc Výsledky volieb do samosprávnych krajov konaných 4.11.2017 v obci Hrašovík
Rôzne
pdf Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných 11.01.2020
pdf Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskehovýznamu - Verejná vyhláška
docx Príloha zoznam parciel - Dolný tok Tarysy
docx Prílohy -Zoznam parciel C - Dolný tok Torysy
pdf Mapa - Dolný tok Torysy
pdf Odhlásenie z trvalého pobytu - Pavel Horváth
pdf Oznámenie o strategickom dokumente podľa Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
pdf Nariadenie pre chovateľov včiel - na zabránenie šírenia moru včelých plodov
png výskyt moru včelých plodov - obec Beniakovce
pdf Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru ošípaných
pdf Africký mor ošípaných
PDF Oznam RVPS Košice - okolie o Africkom more ošípaných
PDF RIÚS
pdf Neoprávnený odber energií - bezplatné právne poradenstvo
doc Pomôžme chrániť vtákov
doc Prevádzkovy poriadok detského ihriska
PDF POH Košického samosprávneho kraja - správa o hodnotení oznámenie
rtf Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie