úradná tabuľa

Stavebný úsek
PDF Úz.plán obce Rozhanovce-zmeny 08
PDF Zadanie pre vypracovanie UPN obce Hrasovík - schválené
PDF Oznámenie o vstupe na pozemok SPP
jpg Oznámenie o vstupe na pozemok
PDF Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - predĺženie vodovodného radu
PDF Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním vyvesené 27.07.2017
PDF Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby "Hrašovík - predĺženie vodovodného radu"
PDF Kolaudácia stavebných objektov diaľnice - Rozhodnutie vyvesené 11.09.2017
PDF Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia nauskutočnenie stavby "Hrašovík - predĺženie vodovodného radu"
PDF Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia nauskutočnenie stavby "Hrašovík - predĺženie vodovodného radu" 2.strana
PDF Zverejnené 2.11.2016 - Rozhodnutie - povolenie na realizáciu stavby "Odstránenie rizikových oblastí a stanovenie sanácie pre bezpečnú prevádzku DN 500 UT Haniska - Drienovská Nová Ves, oblasť Hrašovík a Beniakovce.
PDF Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejnou vyhláškou
Obecné zastupiteľstvo
doc Vyhlásenie volieb kontrolóra obce Hrašovík
PDF Rozpočet rok 2015
PDF Záverečný účet za rok 2015
pdf Výročná správa rok 2015
PDF Rozpočet 2016
PDF Záverečný účet za rok 2016 - schválený
PDF Rozpočet rok 2017
PDF Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017
PDF Pozvánka na OZ dňa 12.12.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017,Voľby do NR SR 5. marec 2016, Referendum 2015, Voľby 2014
pdf Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
docx Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácie pre voliča
PDF Určenie volebných obvodov pre voľby do KSK 2017
docx ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017
PDF Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu Košického samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja volebný obvod č. 5
PDF Volebná komisia KSK - Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu KSK
doc Výsledky volieb do samosprávnych krajov konaných 4.11.2017 v obci Hrašovík
doc Výsledky volieb do NR SR v obci Hrašovík
doc Výsledky volieb do samosprávy 15.11.2014
PDF Výsledky hlasovania v referende 7.2.2015 obec Hrašovík
Rôzne
pdf Neoprávnený odber energií - bezplatné právne poradenstvo
doc Pomôžme chrániť vtákov
PDF Prevádzkový poriadok detského ihriska
rtf Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej situácie
jpg Návrh revitalizácie miestneho parčíka s osadením pamätníka 21 hrašovským chlapom, odvlečeným do Nemecka na nútené práce 14. januára 1945.
pdf Vzhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
PDF Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru