zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Objednávka č. 1
 OfficeDepot.sk kancelárske potreby
 50,15€ 11.01.2018
 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2018
Povinný z vecného bremena - Ján Lenhardt
Oprávnený z vecného bremena - Obec Hrašovík
zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného na parcele č. 234/3, k.ú. Hrašovík, vedenej na LV  č. 662
 1,00€  22.01.2018  
Objednávka č. 2
prútené - drevené.sk
vecné ceny do súťaže
19,40€  22.01.2018  
Dohoda č. 18/41/010/97
Úrad  práce, soc. vecí a rodiny Košice
Aplikácia § 10 zákona  č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 -  31.01.2018  
Dohoda č. 18/41/52A/28
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a poskytnutia príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
600,24€
23.02.2018
 
Dohoda č. 18/41/50J/8
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice príspevok na podporu rozvija miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50J Zákona č. 5/2004 Z.z.


5829,84€
23.02.2018
 
Poistná zmluva č. 2406018981
Generali Poisťovňa, a.s.
skupinové úrazové poistenie  aktivačná činnosť
15,18€
05.03.2018
 
Nájomná zmluva č. 1/2018
František Kovér
Hrašovík č. 37
Prnájom hrobového miesta 
34,00€
05.03.2018
 
Nájomná zmluva č. 2/2018
František Kovér
Hrašovík č. 37
 Prenájom hrobového miesta 34,00€
05.03.2018
 
Zmluva o odovzdaní veci č. 1/2018
Odovzdávajúci:
1. Ing. Štefan Jaroščák
2. Ing. Miroslava Jaroščáková, r. Bultasová
3. Ján Lenhardt
Odovzdanie diela "Hrašovík - predĺženie vodovodného radu" na pozemkoch KN-E 270/2, 211
KN-C 234/3
podľa porealizačného zamerania č. 22/2017 z 31.10.2017
4513,43€
06.03.2018
 
Objednávka č. 3
Slovenská pošta, a.s.
poštové poukazy na účet - 200ks
   09.03.2018  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2018
Povinný z vecného bremena - Ján Lenhardt
Oprávnený z vecného bremena - Obec Hrašovík
doplnenie rodného mena a rodného čísla povinného
   09.03.2018  
Objednávka č. 4
FLEK,s.r.o.
e-spotrebiče
kombinovaný sporák Candy CCG9D52PX - 1ks 890,00€
12.03.2018
 
Objednávka č. 5
TonerPartner.sk   
toner do tlačiarne 2ks
28,42,€
14.03.2018