zmluvy

   

č. zmluvy/objednávky dodávateľ názov
zmluvy
náklady
na celkové
plnenie zmluvy
dátum
účinnosti
poznámka
Objednávka č. 1
 OfficeDepot.sk kancelárske potreby
 50,15€ 11.01.2018
 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2018
Povinný z vecného bremena - Ján Lenhardt
Oprávnený z vecného bremena - Obec Hrašovík
zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného na parcele č. 234/3, k.ú. Hrašovík, vedenej na LV  č. 662
 1,00€  22.01.2018  
Objednávka č. 2
prútené - drevené.sk
vecné ceny do súťaže
19,40€  22.01.2018  
Dohoda č. 18/41/010/97
Úrad  práce, soc. vecí a rodiny Košice
Aplikácia § 10 zákona  č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 -  31.01.2018  
Dohoda č. 18/41/52A/28
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a poskytnutia príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
600,24€
23.02.2018
 
Dohoda č. 18/41/50J/8
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice príspevok na podporu rozvija miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50J Zákona č. 5/2004 Z.z.


5829,84€
23.02.2018
 
Poistná zmluva č. 2406018981
Generali Poisťovňa, a.s.
skupinové úrazové poistenie  aktivačná činnosť
15,18€
05.03.2018
 
Nájomná zmluva č. 1/2018
František Kovér
Hrašovík č. 37
Prnájom hrobového miesta 
34,00€
05.03.2018
 
Nájomná zmluva č. 2/2018
František Kovér
Hrašovík č. 37
 Prenájom hrobového miesta 34,00€
05.03.2018
 
Zmluva o odovzdaní veci č. 1/2018
Odovzdávajúci:
1. Ing. Štefan Jaroščák
2. Ing. Miroslava Jaroščáková, r. Bultasová
3. Ján Lenhardt
Odovzdanie diela "Hrašovík - predĺženie vodovodného radu" na pozemkoch KN-E 270/2, 211
KN-C 234/3
podľa porealizačného zamerania č. 22/2017 z 31.10.2017
4513,43€
06.03.2018
 
Objednávka č. 3
Slovenská pošta, a.s.
poštové poukazy na účet - 200ks
   09.03.2018  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2018
Povinný z vecného bremena - Ján Lenhardt
Oprávnený z vecného bremena - Obec Hrašovík
doplnenie rodného mena a rodného čísla povinného
   09.03.2018  
Objednávka č. 4
FLEK,s.r.o.
e-spotrebiče
kombinovaný sporák Candy CCG9D52PX - 1ks 890,00€
12.03.2018
 
Objednávka č. 5
TonerPartner.sk   
toner do tlačiarne 2ks
28,42,€
14.03.2018
 
Objednávka č. 6
4Home.sk
Banguet Pekáč hranatý 42cm  - 3ks
29,96€
22.03.2018
 
Objednávka č.7
hama shopping
skartovačka Profesional M8CD 1ks 
 94,43€  03.04.2018  
Objednávka č.8
TonerPartner.sk
 toner Canon Fx-10 2ks
28,42€
19.04.2018
 
Protokol 02736/2017-UVOP-U00101/17.00
Slovenský pozemkový fond
odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce
 -  28.04.2018  
Objednávka č. 9 
TRIS   spol.s.r.o.
dopravné značky 6ks
doplnkové značky 2ks s príslušenstvom
pozinkované stĺpiky 6ks
 510,26€ 09.05.2018
 
Objednávka č. 10
DECS CONSULTING s.r.o.
hrebeň plastový 6mm žltý - 1bal.
hrebeň plastový 8mm priehľadný - 1bal.
Delta A4 žltá - 1bal.
LINEN A4 červený - 1bal.
Transpar A4 200 mic žltá - 1 bal
Transpar A4 700mic matná - 1bal. +dopava
 57,05€                       
 16.05.2018  
Objednávka č.11
my home eshop family
farby na textil - 8ks, šablóny - 4ks, dekoračné fixky na textil - 1ks
 52,60€ 21.05.2018
 
Objednávka č. 12
 eshop www.jurhan.com
záhradný set DEMA 220cm 2ks + doprava
209,80€
28.05.2018
 
Zmluva č.1/2018 
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 - 06.06.2018
 
 Objednávka č. 13
 NDS, a.s.
 kosenie prícestných rigolov
   01.06.2018  
 Objednávka č. 14
 TonerPartner.sk  toner  28,42  07.06.2018  
 Objednávka č. 15
 Ševt, kancelárske potreby
 66,36  07.062018  
Objednávka č. 16
eshop www.ikotliky.sk
zabíjačková súprava 70l Maxi set + doprava
139,00€ + 5,00€
11.06.2018
 
Zmluva o dielo č. 2/2018 ELPRA-KOŠICE, s.r.o. IČO:48142662 "Rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdu OcÚ Hrašovík II. etapa" 1110,10€ 17.6.2018  
Objednávka č. 17 TIPLUX s.r.o. solárne svietidlo 5ks
stožiar 60mm - 5ks
zemná skrutka 5ks
+osadenie
1260,00€ 22.06.2018  
Zmluva o dielo na zhotovenie posudkustrategického dokumentu ÚP
Ing. Pavol Gurbaľ
Posudok k strategickému dokumentu "Územný plán obce Hrašovík"
500,00€
25.06.2018
 
Zmluva o dielo
č. 3/2018
MT STABIL s.r.o.
IČO: 47112913
"Rekonštrukcia priestorov OcÚ Hrašovík II. etapa"
5754,49€
25.06.2018
 
Objednávka č. 18
Záhradný nábytok agát
hojdačka  s hniezdom - 1ks+ doprava + montáž
1035,00€
27.06.2018
 
Kúpna zmluva č. 1/2018
Predávajúci: Obec Hrašovík
Kupujúci v I. rade:Ján Máriássy, rod. Máriássy
Kupujúci v II. rade: RNDr. Jana Máriássyová, rod. Reichelová
 Predaj dielu č. 1, o výmere 55m2 odčleneného z parcely č. 152/1 vedenej na LV č. 178
 1,00€ 11.07.2018
 
Objednávka č. 19
 MEVA-SK, s.r.o.
 platové nádoby na odpad 120l - 17ks
 301,00€ 16.07.2017
 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/242
Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ: Združenieo obcí Torysského mikroregiónu
Prdchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu
199 471,50€
 16.07.2018