dokumenty

Strategické dokumenty
doc PROGRAM ROZVOJA OBCE HRAŠOVÍK - AKTUALIZÁCIA 2015 – 2020 (2025)
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hrašovík - platné
doc VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Hrašovík 2/2009
doc VZN č. 1/2011 o parkovaní na verejných priestranstvách
doc VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska
doc VZN č.3 2011 Povodňový plán
doc VZN obce Hrašovík č.1/2013 o určení výšky dotácie na deti od 5 do 15 rokov navštevujúce centrá voľného času
doc VZN 1/2014 o úhradách za sociálne služby obce Hrašovík
doc VZN č.2/2014 o trhových miestach na území obce Hrašovík
doc VZN obce Hrašovík č. 3/2014 o likvidácii odpadov
doc VZN č.4/2014 č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
doc VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hrašovík
docx Príloha k VZN č. 2/2015
doc VZN č. 2/2015 o vyhlásení pamätihodnosti obce Hrašovík
doc VZN č. 3/2015 ktorým sa vyhradzuje miesto a ustanovia podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľbu prezidenta, voľby do samosprávnych krajov a voľby do samosprávy
doc VZN č. 4/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN č. 1/2016 oschvaľovaní prevádzky, prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Hrašovík
doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrašovík č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZNč. 4/2014
docx VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRAŠOVÍK č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - úplné znenie
pdf VZN č. 1/2019 o záväznej časti Územného plánu obce Hrašovík
pdf VZN č.1a/2019 ochranné pásmo cintorína obce Hrašovík
pdf VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
pdf VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hrašovík č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 2/2020 o organizácií miestného referenda v obci Hrašovík - vyvesené 26.06.2020
pdf VZN č. 12020 o činnostiach ktorých vykonávanie je v obci zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci
pdf VZN č. 3/2020 o pravidlách udržiavania čistoty a ochrany verejnej zelene v obci
Knižnica
docx Knižničný a výpožičný poriadok
Civilná obrana
rtf Odporúčania pre obyvateľstvo