oznamy


__________________

O Z N A M

Dňa 24.4.2020 budú v obci pristavené na obvyklých miestach veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový odpad, ktorý sa nedá vyviesť v rámci separovaných odpadov.
Bude pristavený aj kontajner (na dvore obecného úradu) na vyseparovaný stavebný odpad to znamená, že budete môcť vyhodiť suť, rôzne zaschnuté betóny, kusy tehál, kachličky a pod. v množstve primeranom (domácnosť 1 - 2 prívesné vozíky), určite nie stavebný odpad z realizovanej stavby - stavebník si objedná kontajner na vlastné náklady.


_________________________
_______________________
_________________________

O Z N A M

Na základe pokynov MV SR žiadame všetkých občanov obce Hrašovík, aby v prípade, že sa sami, alebo niekto z ich rodinných príslušníkov žijúcich na území obce vrátil z cudziny, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade (telefonicky, emailom) kde budú zapísaní do zoznamu. Zoznam osôb je vedený v rámci opatrení prijatých na zníženie rizika nákazy COVID 19.

Tieto pokyny sa vzťahujú aj na neobčanov obce, ktorí v obci trvale žijú a aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí by sa k nim nasťahovali.

-         od 25. 03. 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.). Osoba, ktorá sa pohybuje na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, sa svojim konaním dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a to tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona“, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.

-         všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) nariaďuje izolácia v domácom prostredí. V prípade neuposlúchnutia výzvy na umiestnenie do karantény sa osoba dopustí priestupku na úseku civilnej ochrany a to tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.

-         všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


___________________________

Na základe prijatých opatrení krízovým štábom SR Obec Hrašovík zabezpečí:

- pre seniorov nad 65 rokov dovoz stravy
nahlásenie záujmu o obed do 8,15 hod., obedy sú zabezpečené z reštaurácie Magnólia Košická Nová Ves, cena pre seniorov 4,80€ /obed

- vypísanie elektronického receptu, vyzdvihnutie liekov v lekárni a ich dovoz do domu pre všetkých občanov obce
nahlásenie mena všeobecného lekára, ak máte tak aj kontakt na lekára, názov zdravotnej poisťovne, názov liekov ktoré chcete predpísať v čase od 8,00 do 9,00hod. od pondelka do piatku

- podanie poštových zásielok pre občanov nad 65 rokov
nahlásenie potreby podania poštovej zásielky, zásielku u vás prevezmeme a podáme, buď cestou našej doručovateľky alebo na pošte

Pre tieto účely slúžia tel. čísla: 055/9650741, 0918633177, 0908246233
_____________________________________

________________________

Prosím láskavo o informovanie pacientov, vzhľadom na usmernenie hlavného hygienika SR, aby na ambulanciu nechodili osobne , ale vybavovali čo najviac telefonicky, do 12,00 alebo mailom, potom vypisujeme elektronické recepty.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu , PN a  OČR vypisujeme telefonicky, vrátane receptov. Je potrebné sledovať správy a riadiť sa pokynmi RUVZ a hlavného hygienika.

Vďaka za spoluprácu 

s pozdravom 

MUDr. Erna Vavrová

__________

MUDr.Mária Vargová , žiada pacientov u ktorých sa prejavuje  akútne infekčné  respiračné ochorenie, horúčka , kašeľsťažené dýchanie alebo navštívili  v posledných týždňoch zahraničie ,  aby  VOPRED  telefonicky konzultovali   s pani MUDr.   Máriou Vargovou  svoj zdravotný stav pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia, čakárne alebo ambulancie.

Telefónne číslo 055/309 24 54

____________________________________________________________________________

 

Dobrý deň vážení občania,

na základe odporúčania Ministerstva vnútra, sekcie verejnej správy, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, v  súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, budú stránkové hodiny počas trvania mimoriadnej situácie pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania

v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Od 11,00hod do 13,30 budeme stránky vybavovať telefonicky a emailom.

 

___________________


_________________

_________________________

O Z N A M

Na základe prijatých opatrení  krízového štábu SR bude Obecná Knižnica v Hrašovíku od dnes 12.3.2020 do odvolania zatvorená

_____________________


_________________

Oznam pre klientov Úradu práce,

soc. vecí a rodiny Košice

 

1.   Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

2.   Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.

3.      Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

4.    Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

5.      Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

6.      Rušia sa všetky výberové konania, školenia,  vzdelávacie a skupinové aktivity.

7.      Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom._______________


Dobrý deň vážení občania,

v sobotu 7.3.2020, medzi 13,30 a 14,00, za pekného počasia, k nám príde na náš náučný chodník "Stromy našich predkov" RSDr. Anton Župa - predseda zväzu záhradkárov v Košiciach.Ukáže nám jarné orezávanie stromov a poučí o jarnom ošetrovaní stromov.

Srdečne vás pozývame.

_____________________


___________________

______________________

Vážení obyvatelia,

 získajte modernú satelitnú televíziu od ANTIKu k WiFi internetu so zľavou až mínus 80 € z ceny zriadenia.

Užijete si TV s HD archívom, HD  kvalitu na všetkých dôležitých kanáloch a jediné exkluzívne 4K vysielanie na Slovensku.

Akcia mínus 80 € z ceny zriadenia je limitovaná a platí k WiFi internetu!

Mysleli sme aj na tých, ktorí by chceli iba sólo Satelitnú televíziu, máme pre nich set top box za polovicu a dekódovaciu kartu len za jedno euro a päťdesiat centov.

ANTIK satelitnú televíziu získate v pobočkách ANTIKu alebo na čísle 055 30 12345.

 

_______________________

_________________


____________________


___________________________________________

___________________


______________________________________

___________Výzva k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky

Obec Hrašovík vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky na všetkých úsekoch obecných ciest ako aj na ceste III. triedy v oboch smeroch - do obce a z obce.
O súčinnosť pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky sme požiadali Dopravný inšpektorát Košice - okolie. Dodržiavaním pravidiel, ohľaduplnou jazdou, zvýšenou pozornosťou, opatrnosťou a ohľaduplnosťou voči deťom, chodcom a cyklistom predídeme nebezpečným kolíziam, ktoré neraz končia tragicky.

 
                           

____________________________Na obecnom úrade si môžete zakúpiť vrecia na komunálny odpad, ktorý sa Vám niekedy nezmestí do nádoby na komunálny odpad. Tieto vrecia sú označené a pracovníci spoločnosti FURA Vám ich od vašich nádob zoberú - vyvezú.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s
logom FURA), nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do
6:30 hod. v deň vývozu.
4. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo
večerných hodinách

___________________________


Milí občania a všetci tí, ktorí radi čítate.
V parčíku sme umiestnili knihobúdku, ktorá funguje na princípe - požičaj - prečítaj - vráť
alebo vymeň knihu za knihu.
Umiestnili sme do nej niekoľko kníh,ale je tam miesto aj na tie vaše, ktoré už máte prečítané a nechcete ich vyhodiť. Zišli by sa knihy hlavne pre deti. Ďakujeme.
V mene všetkých, ktorí budu búdku používať, veľké ďakujem pánu Petrovi Spišiakovi za zhotovenie búdky a Miške Spišiakovej za umelecké pomaľovanie našej knihobúdky, veľmi sa všetkým páči.

  ____________________________


_________________________________________________

__________________

Vážení občania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce.
Neodhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zdarma.
_________________________________________________       

V rámci separovaného odpadu Vám oznamujeme, že na obecnom 
úrade sa nachádza E-box na drobné elekrozariadenia - baterky, 
nabíjačky, telefóny, mobily, varné kanvice, fény, MP3 prehrávače, klávesnice k PC, jedným slovom drobné elektrozariadenia.
 

SEPARUJTE S NAMI !!!

 
_______________________________

Odpadové nádoby

Obec má k dispozícii  KUKA nádoby  110 l. Odber je možný v prac. dňoch.

 

 

_________


Pripojenie domácností na verejný vodovod


VVS a.s. Košice oznamuje obyvateľom obce, že na základe žiadosti o pripojenie vykoná pripojenie domov na vodovodnú sieť.


Doklady potrebné k žiadosti:
                                                                                  

 - list vlastníctva k nehnuteľnosti ( stačí vytlačený cez katasterportál )    
 - kópia katastrálnej mapy ( dostupná na obecnom úrade )                    
 - situácia pripojenia ( dostupná na obecnom úrade )                              
 - potvrdenie o počte osôb v domácnosti ( iba tie domácnosti, ktoré budú používať aj vodu z vlastej studne, potvrdenie vydá obecný úrad)        

Všetky otázky týkajúce sa pripojenia na verejný vodovod podávame na obecnom úrade - technické podmienky, finančné podmienky a administratívne podmienky.

_________

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Hrašovík v rámci odpadového hospodárstva zabezpečila zbernú nádobu na separovaný zber – použitého kuchynského oleja.

Použitý kuchynský olej zbierajte do PET fľaše a dobre uzavretú fľašu doneste na obecný úrad do zbernej nádoby.


Separovaným zberom prispievate k ochrane životného prostredia.


__________________


 
Regenračné centrum